کد افکت تصاویر با حاشیه صورتی

کادر دور عکس خیلی خاص به رنگ صورتی

کادر دور عکس و افکت روشنایی عکس

سایه دار و کج کردن عکس با هم

سایه دار کردن خاص جدید

گرد کردن خاص جدید

کج کردن سفارشی جدید

کج کردن ساده

کج کردن و جمع کردن گوشه ها

کج کردن و بزرگ گردن

سایه دار کردن

چرخش و جمع کردن گوشه ها

جمع کردن گوشه ها

سیاه و سفید کردن

افکت خاص روی عکس 1

افکت خاص روی عکس 2